KONFERENCJA INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA

KONFERENCJA INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA

W dniu 20 listopada 2009 r. dyrektor sekcji Kamil Kiejna wziął udział w odbywającym się w siedzibie Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Kruczej 5/11d, spotkaniu poświęconym omówieniu zagadnień związanych z trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi TZO.

Spotkanie miało na celu wymianę informacji na temat:

  • realizacji zobowiązań z tytułu Konwencji Sztokholmskiej ,
  • zmian postanowień Konwencji Sztokholmskiej przyjętych na 4 Konferencji Stron, która odbyła się w dniach 4 – 8 maja 2009 w Genewie,
  • nowych substancji zgłoszonych do objęcia postanowieniami Konwencji Sztokholmskiej,
  • propozycji zmian w Protokole w sprawie trwałych zanieczyszczeń  organicznych (TZO) do Konwencji Genewskiej z 1979 roku w sprawie trans granicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości (CLRTAP),
  • realizacji zobowiązań wynikających z rozporządzenia (WE) NR 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego
  • trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG (D U WE L.158/7).
  • następstw implementacji postanowień Konwencji i rozporządzenia w działalności związanej z ochroną środowiska oraz w działalności gospodarczej.

Uwagi te i propozycje uczestników spotkania zostaną wykorzystane w pracach związanych z przygotowaniem stanowiska Polski na arenie międzynarodowej.