Zakończenie I Edycji Programu Gwarancji Jakości Styropianu PSPS oraz rozpoczęcie II edycji

Zakończenie I Edycji Programu Gwarancji Jakości Styropianu PSPS oraz rozpoczęcie II edycji Programu Gwarancji Jakości Styropianu w zmienionej formule.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 maja 2012 r. Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu podjęło uchwałę o zakończeniu prowadzenia Programu Gwarancji Jakości Styropianu w formule przyjętej Regulaminem z dnia 13 października 2010 r.

Wyniki  badań próbek skontrolowanych w przeprowadzonych cyklach  Programu w formie uniemożliwiającej identyfikację producenta, wykorzystane zostaną jako baza danych PSPS w dalszych działaniach naukowo-badawczych, standaryzacyjnych i promocyjnych.

Jednocześnie, ponieważ doświadczenia zdobyte przez Stowarzyszenie w ramach zakończonej formuły Programu potwierdzają, że sytuacja na rynku wyrobów ze styropianu wymaga zdecydowanych działań na rzecz ochrony uczciwej konkurencji oraz dobrych standardów jakościowych i etycznych, w szczególności w zakresie czytelnego oznakowania wyrobów i rzetelnego informowania konsumentów o ich cechach deklarowanych, Walne Zebranie Członków PSPS przyjęło nowy Regulamin Programu Gwarancji Jakości Styropianu PSPS oraz podjęło uchwałę o rozpoczęciu działań w ramach nowej formuły PGJS.

W nowej edycji Programu działania te nie będą ograniczać się do samej tylko kontroli jakości wyrobów na rynku, ale poprzedzone zostaną szeroko zakrojonymi działaniami informacyjnymi, standaryzacyjnymi i promocyjnymi, które będą wdrażane kolejno począwszy od I i II etapu Programu.

Ponieważ w/w data przyjęcia nowego Regulaminu przez Walne Zebranie Członków PSPS, uruchamia działania przewidziane w ramach I Etapu Programu, wszystkich producentów, którym leży na sercu dobro branży styropianu w Polsce, zapraszamy do wzięcia udziału w Programie.

Dokumenty Programu znajdują się w podzakładce Program “Gwarantowanej Jakości”.