Akty prawne

  1. Ustawa Prawo budowlane
  2. Ustawa o wyrobach budowlanych
  3. Ustawa o systemie oceny zgodności
  4. Ustawa o normalizacji
  5. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  6. Rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych
  7. Rozporządzenie w sprawie probek wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
  8. Rozporządzenie w sprawie kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu
  9. Rozporządzenie w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania