Misja

  • Inicjowanie oraz opiniowanie przepisów prawnych w sprawach istotnych dla branży, w szczególności w zakresie produkcji lub zastosowań styropianu oraz produktów substytucyjnych.
  • Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany informacji, doświadczeń, podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji produktów i technologii styropianowych, ich zastosowań, innowacji i udoskonalania,
  • Inicjowanie lub prowadzenie prac informacyjnych lub naukowo-badawczych dotyczących styropianu, w tym opracowanie branżowych baz danych, katalogów, opinii, norm, zaleceń, instrukcji, standardów, certyfikacji, itp.
  • Koordynowanie wspólnych działań dotyczących techniki, technologii, bhp, ochrony środowiska, promocji, reklamy dotyczących styropianu.
  • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki, a w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.
  • Organizowanie lub prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej.
  • Propagowanie nowoczesnych technik i technologii wpływających w szczególności na ochronę środowiska.
  • Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, wystawowej oraz wydawanie specjalistycznych katalogów na podstawie aktualnych przepisów.
  • Propagowanie stosowania przez budownictwo jedynie wyrobów spełniających wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie zastosowań i bezpieczeństwa.
  • Podejmowanie działań służących ochronie uczciwej konkurencji oraz dobrych standardów działania na rynku produktów styropianowych.