Statut PSPS

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działa pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem).

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub zrzeszeń o podobnym celu działania.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 8

O ile przepisy prawa nie wymagają inaczej, Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem: „PSPS”. Nazwa i logo Stowarzyszenia jako znak słowno-graficzny są prawnie zastrzeżone.

Pełna wersja Statutu do pobrania tutaj w wersji PDF.