Zastosowania styropianu

Izolacja fundamentów i cokołów

Ściany piwnic nie izolowane termicznie, szczególnie w przypadku piwnic ogrzewanych, mogą powodować straty ciepła rzędu 20% całkowitych strat ciepła z budynku.

Gdy pomieszczenia piwnic są przeznaczone na garaże, warsztaty, sauny lub do innych celów, projektant poprzez odpowiedni dobór termoizolacji i hydroizolacji musi zapewnić odpowiednie warunki użytkowania pomieszczeń. Wymagane warunki komfortu cieplnego, bez ryzyka kondensacji powierzchniowej, mogą być osiągnięte jedynie przy zastosowaniu odpowiedniej grubości termoizolacji. W budynkach niepodpiwniczonych równie ważne jest prawidłowe zastosowanie termoizolacji jak i hydroizolacji. Ocieplając od zewnątrz ściany fundamentowe eliminujemy mostki termiczne powstające na styku podłogi na gruncie i ścian parteru.

W dobie rosnących cen nośników energii oraz kurczących się zasobów surowców energetycznych szczególnego znaczenia nabiera ochrona cieplna przegród budynku. Obecnie, aby sprostać jej wymaganiom i obniżyć wysokie koszty ogrzewania, izolacje termiczną budynku należy rozpocząć już od fundamentów. Jej zaprojektowanie, a następnie wykonanie na etapie wznoszenia obiektu, daje możliwość adaptacji części podziemnych na cele użytkowe (pracownia, siłownia, sauna, itp.) w dowolnym czasie, bez konieczności wykonywania dodatkowych kosztownych i uciążliwych prac ziemnych, już w okresie użytkowania obiektu. Najskuteczniejszym sposobem ochrony cieplnej elementów budynku stykających się z gruntem jest ułożenie tzw. izolacji obwodowej. Jest to zewnętrzna, ciągła i pozbawiona mostków cieplnych izolacja termiczna przegród zewnętrznych bezpośrednio stykających się z gruntem. Ułożenie izolacji termicznej ścian piwnic od strony zewnętrznej ogranicza zasięg ujemnych temperatur do wnętrza konstrukcji ściany oraz eliminuje ryzyko kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody lub na powierzchni wewnętrznej tj. od strony użytkowych pomieszczeń. Termoizolacja obwodowa ma za zadanie nie tylko zmniejszyć straty ciepła, lecz również chronić hydroizolację położoną bezpośrednio na zewnętrznej powierzchni ściany fundamentowej przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Rola systemu termoizolacji obwodowej w skutecznej ochronie hydroizolacji jest tym ważniejsza, iż to właśnie migrująca woda zawierająca rozpuszczone substancje organiczne i sole mineralne, jest najczęściej przyczyną uszkodzenia ścian piwnic i ich przyspieszonej degradacji. Ze względu na specyficzne warunki, na jakie cały czas jest narażona część podziemna budynku (wilgoć, parcie wód gruntowych, parcie gruntu, cykliczne zamrażanie i odmrażanie) materiał termoizolacyjny do izolacji obwodowej musi wykazywać się odpowiednimi właściwościami, m.in. wysoką trwałością i stabilnością parametrów fizyko-mechanicznych.

Ocieplenie ścian zewnętrznych

We współczesnym budownictwie dominują wielowarstwowe układy przegród, w których rozdzielona jest funkcja izolacji termicznej i funkcja przenoszenia obciążeń.

Dawniej, izolacyjność cieplna ścian zewnętrznych była uzyskiwana poprzez odpowiednią grubość tej przegrody np. ściana z cegły miała min. 51 cm. Obecnie stosowanie tego typu rozwiązań jest nieekonomiczne, a ponadto nie pozwala na spełnienie aktualnych wymagań ochrony cieplnej zawartych w rozporządzeniu „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

Przy obecnym poziomie cen nośników energii i prognozowanym ich wzroście coraz większego znaczenia nabiera racjonalizacja zużycia energii. Ze względu na to, iż 2/3 kosztów utrzymania budynku to koszt ogrzewania, koniecznością staje się minimalizacja strat ciepła. Straty energii cieplnej w budynkach zdominowane są przez “ucieczkę” ciepła przez przegrody zewnętrzne. Jest oczywiste, że ilość traconego ciepła, a zatem ilość zużywanego do ogrzania budynku paliwa, jest wprost proporcjonalna do całkowitej powierzchni jego przegród zewnętrznych i odwrotnie proporcjonalna do ich właściwości termoizolacyjnych.

Straty ciepła przez ściany zewnętrzne to około 40%. Aby więc zapewnić w budynkach komfort cieplno-wilgotnościowy, a jednocześnie osiągnąć wysoką ekonomiczność eksploatacyjną, należy projektować i wykonywać przegrody zewnętrzne wynikające nie tylko z warunków konstrukcyjnych, ale także z optymalizacji energetyczno – ekonomicznej.

Przy projektowaniu przegród wielowarstwowych szczególną uwagę należy zwrócić na kolejność poszczególnych warstw. Najkorzystniejszym, z punktu widzenia fizyki budowli jest układ, w którym materiał termoizolacyjny znajduje się po stronie temperatur niższych. W ścianie ocieplonej od zewnątrz materiał termoizolacyjny ogranicza zasięg temperatur ujemnych, dzięki czemu konstrukcja nośna nie jest narażona na ich niszczące działanie. Ponadto układ ten pozwala na zachowanie dużej pojemności cieplnej warstwy konstrukcyjnej, która łagodzi zmiany temperatur w przerwach ogrzewania “oddając” zgromadzone ciepło do wnętrza pomieszczeń. Ocieplenie ścian po wewnętrznej stronie jest bardziej niekorzystnym rozwiązaniem ze względu na to, iż w tym przypadku w warstwie konstrukcyjnej występują duże wahania temperatur, a w razie przerwy w ogrzewaniu pomieszczenia szybko się wychładzają.

Układ warstw ma także wpływ na proces kondensacji wilgoci wewnątrz przegrody. W ścianie ocieplonej od zewnątrz, przy odpowiedniej grubości materiału termoizolacyjnego, zjawisko to nie występuje. Natomiast w ścianie ocieplonej od wewnątrz na skutek przemarzania warstwy nośnej może mieć miejsce obniżenie temperatury powierzchni wewnętrznej przegrody przy, której nastąpi wykroplenie pary wodnej na granicy materiału termoizolacyjnego i konstrukcyjnego. Jednak powyższy układ poprzedzony obliczeniami cieplno-wilgotnościowymi, jest stosowany w budownictwie i często jest jedynym rozwiązaniem zwłaszcza przy termorenowacji obiektów zabytkowych.

Wyróżnia się kilka podstawowych sposobów ocieplenia ścian zewnętrznych: BSO –bezspoinowy system ocieplania (metoda lekka-mokra), metoda lekka sucha, ściany warstwowe.

Izolacja akustyczna w podłogach pływających

W stropach nad pomieszczeniami ogrzewanymi zasadniczą rolę pełni izolacja akustyczna, gdyż w większości, są to przegrody pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi, biurowymi itp., w których różnica temperatur nie jest większa niż 5 °C. Dla takich układów uzasadnionym rozwiązaniem jest wykonanie podłogi pływającej z płytami izolacji akustycznej.

Jakość akustyczna stanowi jedną z podstawowych cech użytkowych budynku mieszkalnego. Wrażliwość ludzi na hałas występujący w środowisku zamieszkania jest bardzo duża. Niezgodne z potrzebami człowieka warunki akustyczne w mieszkaniu mogą stanowić dużą uciążliwość dla mieszkańców i powodują zakłócenia aktywności człowieka, utrudniając pracę, odpoczynek, sen itp. Ponadto hałasy przenikające z obcych mieszkań zakłócają poczucie intymności własnego mieszkania.

Zakres ochrony przed hałasem i drganiami w budynkach mieszkalnych wynikający z przepisów prawnych ujęty jest w rozporządzeniu „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Rozporządzenie to wyraźnie narzuca obowiązek projektowania i wykonywania budynków “… w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadawalających warunkach”.

Ocieplenie dachów skośnych

Dach stromy jest wielowarstwową przegrodą o dużym kącie nachylenia do poziomu, dzięki czemu uzyskuje się dodatkową powierzchnię w budynku, w postaci poddasza. Decyzja o zagospodarowaniu tej powierzchni narzuca odpowiednie rozmieszczenie warstw w przegrodzie dachu.

Dach jest zespołem elementów przykrywających budynek i zabezpieczającym jego wnętrze przed wpływami atmosferycznymi (opady, wiatr, wahania temperatury). Pamiętać jednak należy o tym, iż pełni on także bardzo ważną funkcję estetyczną, tj. kształtuje zewnętrzny wygląd budynku. Istotna różnica pomiędzy dachem i stropodachem polega na ukształtowaniu ustroju nośnego. W stropodachach jest to na ogół strop ostatniej kondygnacji, natomiast w dachach rolę tą pełnią różnego rodzaju ustroje płaskie lub przestrzenne. Ustroje te powinny charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością i sztywnością przestrzenną, a zarazem umożliwiać kształtowanie formy geometrycznej dachu, zgodnie z warunkami eksploatacji budynku i oczekiwaniami architektonicznymi. O wyborze rodzaju konstrukcji dachu, materiału, formy itp. decydują m.in. funkcja obiektu, rozpiętość podpór, rodzaj i wielkość obciążeń, itp.

Jednym z częściej stosowanych typów dachu jest tzw. dach stromy, w którym konstrukcję stanowi najczęściej drewniana więźba dachowa pozwalająca uzyskać dodatkową powierzchnię budynku tzn. poddasze.
Dach z poddaszem użytkowym, pełniącym rolę np. pomieszczeń mieszkalnych lub biurowych wymusza staranne zaprojektowanie i rozmieszczenie warstw w konstrukcji dachu skośnego. Standardowy układ warstw przedstawia się następująco:

 • pokrycie dachu,
 • folia wstępnego krycia,
 • szczelina powietrzna,
 • izolacja termiczna,
 • paraizolacja,
 • podsufitka.
Ocieplenie dachów płaskich

Stropodach, czyli strop nad najwyższą kondygnacją budynku pełni rolę przykrycia budynku, jednocześnie chroniąc jego wnętrze przed wpływami atmosferycznymi. Składa się on z kilku warstw o różnym przeznaczeniu.

Na konstrukcji nośnej stropowej ułożone są następujące warstwy, których kolejność w zależności od systemu, może się różnić:

 • wyrównawcza,
 • paroizolacja,
 • termoizolacja,
 • hydroizolacja czyli pokrycie dachowe.

Stropodach narażony jest na niszczące działanie czynników zewnętrznych. Pierwsza grupą czynników są czynniki trwale niszczące:

 • zmienność warunków atmosferycznych (m.in. zmiany temperatur na powierzchni, itp.);
 • niszczące działanie promieniowania UV;
 • uszkodzenia mechaniczne wynikające nie tylko z użytkowania tych powierzchni jako tarasy, parkingi, ogrody, ale także powstające przy robotach dachowych oraz w czasie ich okresowej konserwacji.

Drugą grupą czynników obniżających trwałość stropodachu są:

 • niewłaściwie dobrany spadek konstrukcji dachu do średnich rocznych wielkości opadów atmosferycznych;
 • nieprawidłowe ukształtowanie dachu i nieprawidłowy dobór materiałów z punktu widzenia fizyki przegrody.

Wyeliminowanie powyższych zagrożeń ma pozytywny wpływ na długie i poprawne funkcjonowanie stropodachu. Dobór rodzaju konstrukcji stropodachu zależy między innymi od wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienia pary wodnej w pomieszczeniu. Kondensacja pary wodnej w układach stropodachów może występować zarówno na wewnętrznej ich powierzchni, jak i w poszczególnych warstwach.

Istnieje kilka możliwości konstruowania stropodachów. Podstawowy podział wygląda jednak następująco:

stropodachy pełne niewentylowane
a) Stropodachy w systemie tradycyjnym
b) Stropodachy w systemie odwróconym

stropodachy wentylowane
a) Stropodachy wentylowane

Izolacja podłóg na gruncie

Przeznaczenie pomieszczeń wymusza konieczność zapewnienia odpowiedniego komfortu użytkowania podłogi na gruncie. Straty ciepła z budynku do gruntu wynoszą ok. 15-20 % strat w ogólnym bilansie cieplnym, dlatego też umiejętność poprawnego projektowania izolacji termicznej podłóg na gruncie jest konieczna.

Podłoga na gruncie jest szczególnym rodzajem przegrody, ponieważ jest w ciągłym kontakcie z zawilgoconym środowiskiem, a co za tym idzie jest narażona na zagrożenia z tym związane. W budynkach podpiwniczonych często wykorzystuje się pomieszczenia piwnic bezpośrednio stykające się z gruntem do celów użytkowych. Coraz częściej, także z powodów ekonomicznych, buduje się budynki bez podpiwniczenia, gdzie podłoga na gruncie jest jednocześnie podłogą kondygnacji mieszkalnej.

Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym budynki powinny być projektowane, budowane i użytkowane w sposób zapewniający oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność przegród. Oznacza to, że istnieje konieczność stosowania izolacji termicznej pod powierzchnią podłogi posadowionej bezpośrednio na gruncie. Decyzja o doborze grubości izolacji jest wynikiem wymagań, ale zależy również od właściciela budynku i projektanta, który powinien wziąć pod uwagę przeznaczenie i sposób ogrzewania takich pomieszczeń, jak również zasadę racjonalnego zużycia energii oraz ewentualne oszczędności, jakie płyną z optymalnego doboru grubości izolacji.

Izolacja termiczna przy zastosowaniach w konstrukcji podłogi na gruncie musi charakteryzować się przede wszystkim:

 • wysoką wytrzymałością na naprężenia wywołane obciążeniami użytkowymi i własnymi układu;
 • odpowiednimi właściwościami termicznymi;
 • stabilnością wymiarów.

Ze względu na umiejscowienie izolacji termicznej w konstrukcji podłogi na gruncie wyróżnia się kilka rozwiązań tego typu przegrody. Zastosowanie, któregoś z tych wariantów uzależnione jest od konstrukcji budynku, jego przeznaczenia i rodzaju termoizolacji.