Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS)

Jest organizacją reprezentującą branżę producentów styropianu w Polsce;

Zrzesza przedstawicieli wiodących na rynku producentów izolacyjnych płyt styropianowych stosowanych w budownictwie;

Reprezentuje branżę producentów styropianu wobec instytucji naukowo-technicznych, organów administracji państwowej i samorządowej;

Opiniuje i współtworzy normy techniczne i przepisy prawne dotyczące produkcji i zastosowań styropianu do izolacji w budownictwie oraz substytucyjnych materiałów izolacyjnych;

Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branży budowlanej w celu wymiany doświadczeń i wspólnych działań na rzecz rozwoju produktów styropianowych i ich zastosowań;

Prowadzi i wspiera działalność promocyjną na rzecz rozwoju wyrobów styropianowych oraz ich zastosowań w budownictwie.

Misją Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu jest:

Inicjowanie oraz opiniowanie przepisów prawnych w sprawach istotnych dla branży, w szczególności w zakresie produkcji lub zastosowań styropianu oraz produktów substytucyjnych.

Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany informacji, doświadczeń, podejmowania wspólnych działań na rzecz promocji produktów i technologii styropianowych, ich zastosowań, innowacji i udoskonalania,

Inicjowanie lub prowadzenie prac informacyjnych lub naukowo-badawczych dotyczących styropianu, w tym opracowanie branżowych baz danych, katalogów, opinii, norm, zaleceń, instrukcji, standardów, certyfikacji, itp.

Propagowanie stosowania przez budownictwo jedynie wyrobów spełniających wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie zastosowań i bezpieczeństwa.

Koordynowanie wspólnych działań dotyczących techniki, technologii, bhp, ochrony środowiska, promocji, reklamy dotyczących styropianu.

Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki, a w szczególności norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, wystawowej oraz wydawanie specjalistycznych katalogów na podstawie aktualnych przepisów.

Propagowanie nowoczesnych technik i technologii wpływających w szczególności na ochronę środowiska.

Organizowanie lub prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej.

Do nadrzędnych celów Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu należą:

 • Integracja Producentów Styropianu;
 • Reprezentacja interesów branży wobec środowisk zewnętrznych;
 • Ułatwianie swoim Członkom dostępu do niezbędnych informacji technicznych, gospodarczych, prawnych, handlowych i finansowych;
 • Bieżący monitoring zmian w krajowym i europejskim systemie prawnym;
 • Przygotowanie oraz opiniowanie norm technicznych i przepisów prawnych dotyczących produkcji i zastosowań styropianu do izolacji w budownictwie oraz substytucyjnych materiałów izolacyjnych;
 • Bieżąca analiza prasy branżowej;
 • Bieżąca analiza rynku budowlanego;
 • Opracowywanie i realizacja strategii promocyjnych i marketingowych w zakresie rozwoju zastosowań wyrobów styropianowych w budownictwie;
 • Promowanie i wspieranie nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań aplikacyjnych.
 • Współpraca z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu wymiany doświadczeń i wspólnych działań;
 • Organizowanie i aktywny udział w komisjach kodyfikacyjnych, konferencjach, szkoleniach i seminariach naukowych, oraz imprezach branżowych;
 • Innowacja i rozwój produktów styropianowych oraz technologii zastosowań i technologii produkcji
 • Dbanie o dobrą jakość wyrobów styropianowych wprowadzanych do obrotu.

Historia Organizacji

PSPS poprzez Członków Wspierających tworzą wiodący polscy producenci styropianu do zastosowań w budownictwie.

Organizacja wywodzi się z ukonstytuowanej w połowie 2008 roku przy Polskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Budownictwa – sekcji Producentów Styropianu.

Z początkiem września 2009 roku organizacja Producentów Styropianu została wyodrębniona ze struktury PIPHB poprzez zawiązanie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie.

W spotkaniu założycielskim, które odbyło się 4 września 2009 roku w Warszawie, udział wzięli reprezentanci 20 czołowych firm branży styropianowej w Polsce.

W nowych strukturach Stowarzyszenie rozpoczęło funkcjonowanie w listopadzie 2009 roku.

Członkowie Wspierający Stowarzyszenia pozostają członkami Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa, a ich przedstawiciele zajmują wysokie stanowiska we władzach PIPHB.

Statut PSPS

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działa pod nazwą: Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem).

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji lub zrzeszeń o podobnym celu działania.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 8

O ile przepisy prawa nie wymagają inaczej, Stowarzyszenie może posługiwać się skrótem: „PSPS”. Nazwa i logo Stowarzyszenia jako znak słowno-graficzny są prawnie zastrzeżone.

Pełna wersja Statutu do pobrania w wersji PDF.

Władze PSPS

Zarząd

Kamil Kiejna – Prezes Zarządu PSPS

Jacek Szycko – STYROPIAN PLUS Sp. z o.o.

Jerzy Płonka – AUSTROTHERM Sp. z o.o.

Jerzy Rutka – NEOTHERM Sp. J.

Marcin Jaroszynski – GENDERKA Sp. z o.o.

Komisja rewizyjna

Anna Śpiewak – AUSTROTHERM Sp. z o. o.

Jerzy Wujczak – ALBATERM Sp. z o. o.

Mieczysław Szczypiński – PPHU TERMEX Sp. z o.o.

Zostań Członkiem Stowarzyszenia

Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać:

 • Przedsiębiorca będący producentem działający w branży przemysłu styropianowego lub związanego z tą branżą;
 • Przedsiębiorca gwarantujący jakość wyrobów, zgodnie z z podstawowymi standardami wiedzy technicznej, prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami oraz normami;
 • Przedsiębiorca który działa zgodnie z literą prawa, przestrzega zasad uczciwej konkurencji, etyki handlowej, oraz rzetelności i uczciwości postępowania w obrocie gospodarczym.

Druki do pobrania: