Najważniejsze cechy płyt do poszczególnych zastosowań

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych

Wybierając termoizolację do ocieplania ścian zwróć uwagę na następujące parametry wyrobu:

  • Izolacyjność czyli współczynnik przewodzenia ciepła tzw. „lambda” – na etykiecie oznaczana symbolem (λ d ). Wartości współczynników przewodzenia ciepła dla dostępnych na rynku odmian styropianu zawierają się w przedziale od 0,045 do 0,031 W/mK (płyty szare). Im niższa lambda tym lepszym izolatorem jest produkt. PSPS zaleca aby do ocieplania ścian stosować wyroby o współczynniku przewodzenia ciepła nie wyższym niż 0,040 W/mK
  • odporność na rozrywanie (TR). Wyroby stosowane w systemach ociepleń ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (ETICS) powinny mieć wytrzymałość na rozrywanie na poziomie minimum TR 80 kPa

2. Izolacja podłóg

Wybierając płyty styropianowe do izolacji podłóg zwróć uwagę na następujące parametry:

twardość – czyli wytrzymałość na ściskanie – w kodzie wyrobu oznaczana symbolem CS(10) np.: ): CS(10)100; CS(10)150; CS(10)200 itd. – im niższa wartość liczbowa tym wyższa odporność płyt na ściskanie. Styropian do izolacji cieplnej podłóg powinien być zgodny ze wskazaniami projektu. To projektant, w zależności od wielkości przewidywanych w budynku obciążeń, powinien dobrać wytrzymałość styropianu oraz grubość i wytrzymałość wylewki, a także jej ewentualne zbrojenie.

UWAGA:

Podawany przez producentów poziom dopuszczalnych obciążeń użytkowych jest parametrem dodatkowym, przewidzianym w normie, jako 0,3 deklarowanych naprężeń ściskających. Dla naprężenia CS(10)80 jest to 24 kPa, tj. 2400 kg/m 2 . Należy zwrócić uwagę na to, że są to obciążenia równomiernie rozłożone. Nie ma tu mowy o obciążeniach siłami skupionymi, np. od ciężkich regałów, stołów, czy nawet biblioteczek, których nie można odnosić wprost do dopuszczalnych obciążeń na poziomie 24 kPa.

3. Izolacja fundamentów

Wybierając wyrób do izolacji fundamentów zwróć uwagę na następujące parametry:

  • izolacyjność czyli deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła tzw. „lambda” – na etykiecie oznaczana symbolem (λ d ). Wartości współczynników przewodzenia ciepła dla dostępnych na rynku odmian styropianu zawierają się w przedziale od 0,045 do 0,031 W/mK (płyty szare). Im niższa lambda tym lepszym izolatorem jest produkt. UWAGA: lambda deklarowana w połączeniu z nasiąkliwością określana jest jako tzw. lambda obliczeniowa*;
  • twardość – czyli wytrzymałość na ściskanie – w kodzie wyrobu oznaczana symbolem CS(10) np.: ): CS(10)100; CS(10)150; CS(10)200 itd. – im niższa wartość liczbowa tym wyższa odporność płyt na ściskanie;
  • nasiąkliwość wodą – w kodzie wyrobu oznaczana wartością liczbową po symbolu WL(T): np. WL(T)3; WL(T)4; WL(T)5 (odpowiednio: 3, 4, 5 %) – im niższa wartość liczbowa tym wyższa odporność na nasiąkanie płyt.

*UWAGA

Ponieważ na izolacyjność wyrobu do termoizolacji fundamentów znacząco wpływa nasiąkliwość wodą produktu, a więc WL(T), przy wyborze płyt styropianowych do tego zastosowania warto brać pod uwagę nie tylko lambdę deklarowaną (λ d ), ale oba te parametry łącznie – czyli tzw. lambdę obliczeniową. Lambdę obliczeniową wyznacza się uwzględniając możliwość zawilgocenia wyrobu w warunkach polowych i okresowego pogorszenia jego izolacyjności cieplnej, zgodnie z normą PN-EN ISO 10456 „Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych”.

Tabela: Porównanie deklarowanych i obliczeniowych (uwzględniających nasiąkliwość) wartości współczynnika przewodzenia ciepła wyznaczonych w oparciu o wzór normowy

Deklarowana nasiąkliwość Deklarowany / Obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła λD [W/m*K]
WL(T)3 0,030
/
0,034
0,031
/
0,035
0,032
/
0,036
0,033
/
0,037
0,034
/
0,038
0,035
/
0,039
0,036
/
0,041
0,037
/
0,042
0,038
/
0,043
WL(T)4 0,030
/
0,035
0,031
/
0,036
0,032
/
0,038
0,033
/
0,039
0,034
/
0,040
0,035
/
0,041
0,036
/
0,042
0,037
/
0,043
0,038
/
0,045
WL(T)5 0,030
/
0,037
0,031
/
0,038
0,032
/
0,039
0,033
/
0,040
0,034
/
0,042
0,035
/
0,043
0,036
/
0,044
0,037
/
0,045
0,038
/
0,046