Aktualności

PSPS zaangażowało się w zmiany przepisów dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) wzięło udział w konsultacjach publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju.

– Szereg zawartych w projekcie regulacji ma realną szansę przyczynić się do usprawnienia krajowych działań na rzecz eliminacji zjawiska smogu, w tym ograniczenia tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego. Chodzi w szczególności o propozycję stworzenia bazy danych w postaci Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), która pozwoli zobrazować stan polskich budynków i pochodzących z nich źródeł emisji. Godne poparcia są także kolejne ułatwienia w finansowaniu robót związanych z termomodernizacją budynków, rozbudowa katalogu przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych wsparciem oraz  większość zmian w zakresie programów niskoemisyjnych – podsumowuje Kamil Kiejna, prezes Zarządu PSPS.

Nie wszystkie pomysły Ministerstwa branża producentów styropianu uważa jednak za uzasadnione. Jedna z krytycznie ocenianych propozycji zmian dotyczy warunków współfinansowania przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG. Dotychczas wsparcie ze środków Funduszu mogło być przyznane wyłącznie na przedsięwzięcia, w skutek których osiągnięty został efekt w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze o co najmniej 50%. Ministerstwo, m.in. pod naciskiem gmin, chce obniżenia tego wymagania do 30%.

W ocenie PSPS zmiana ta może prowadzić do regresu postulowanej przez ekspertów głębokiej i kompleksowej termomodernizacji. Środowisko obawia się, że obniżenie poziomu wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło może zaburzyć prawidłową kolejność prac termomodernizacyjnych, których pierwszym etapem powinno być ocieplenie budynku, warunkujące prawidłowy dobór i efektywne wykorzystanie nowego, niskoemisyjnego źródła ciepła. Eksperci PSPS ostrzegają, że obniżenie wymagań umożliwi uzyskanie wsparcia na samą tylko wymianę kotła – również jeśli budynek nie został uprzednio ocieplony, a więc zabezpieczony przed stratami ciepła. Takie zmiany stoją w sprzeczności z ekonomicznym celem programu STOP SMOG, ponieważ nie prowadzą do eliminacji ubóstwa energetycznego. Wsparcie takiego zakresu przedsięwzięć niskoemisyjnych nie przyczyni się do trwałej poprawy sytuacji najuboższych, ani poprzez zwiększenie ich komfortu cieplnego, ani poprzez obniżenie ponoszonych przez nich wydatków na ogrzewanie.

– Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest tzw. niska emisja pochodząca, jak wskazują m.in. raporty NIK, z domów jednorodzinnych, których liczbę szacuje się na około 5,5 mln. Większość z nich, bo aż dwie trzecie, to budynki nieocieplone bądź budynki ze zbyt niskim standardem ocieplenia. Założeniem programu STOP SMOG jest wsparcie osób ubogich energetycznie w wymianie bądź likwidacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji właśnie takich budynków. Wnioskodawcą jest w tym przypadku gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji. Utrzymanie dotychczasowego 50% poziomu wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczonej łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych wspieranych przez gminę w ramach jednego porozumienia, będzie gwarancją, że ze środków Funduszu współfinansowane będą inwestycje rzeczywiście przyczyniające się do eliminacji ubóstwa energetycznego, a więc prowadzące do kompleksowej termomodernizacji polskich budynków, która bynajmniej nie sprowadza się jedynie do wymiany kotła – wyjaśnia prezes Kiejna.