Zalety styropianu

stabilność wymiarowa

izolacja termiczna

izolacja akustyczna

niska nasiąkliwość

trwałość cech w czasie

odporność biologiczna

przyjazność dla środowiska

łatwe i bezpieczne wykonawstwo

bezpieczeństwo użytkowania

szybki zwrot kosztów inwestycji

wysoka wytrzymałość

izolacja termiczna

Styropian posiada znakomite właściwości izolacyjne. Wynikają one z niskiego współczynnika przewodzenia ciepła.

Styropian nie jest rozpuszczalny w wodzie, nie ulega pęcznieniu i nie wchłania wody. Jest także odporny na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad.

Styropian nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych. ich stosowanie w obecności styropianu wymaga  szczególnej uwagi i ostrożności.
Styropian jest odporny na działanie cementu.
Odporność styropianu na ogień uzależniona jest od wielu warunków. Pod działaniem ognia, np. zapałki, styropian kurczy się, ale nie zapala. Płomień może się pojawić dopiero po długim działaniu ognia. Prędkość rozprzestrzeniania się ognia jest jednak bardzo mała. Jeśli natomiast źródło ognia zostanie usunięte, to styropian przestaje się palić.

izolacja akustyczna

W stropach nad pomieszczeniami ogrzewanymi zasadniczą rolę pełni izolacja akustyczna, gdyż w większości, są to przegrody pomiędzy pomieszczeniami mieszkalnymi, biurowymi itp., w których różnica temperatur nie jest większa niż 5 °C. Dla takich układów uzasadnionym rozwiązaniem jest wykonanie podłogi pływającej z płytami izolacji akustycznej.

Jakość akustyczna stanowi jedną z podstawowych cech użytkowych budynku mieszkalnego. Wrażliwość ludzi na hałas występujący w środowisku zamieszkania jest bardzo duża. Niezgodne z potrzebami człowieka warunki akustyczne w mieszkaniu mogą stanowić dużą uciążliwość dla mieszkańców i powodują zakłócenia aktywności człowieka, utrudniając pracę, odpoczynek, sen itp. Ponadto hałasy przenikające z obcych mieszkań zakłócają poczucie intymności własnego mieszkania.

Zakres ochrony przed hałasem i drganiami w budynkach mieszkalnych wynikający z przepisów prawnych ujęty jest w rozporządzeniu „w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Rozporządzenie to wyraźnie narzuca obowiązek projektowania i wykonywania budynków “… w taki sposób, aby poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadawalających warunkach”.

niska nasiąkliwość

Styropian jest odporny na działanie głównego wroga izolacji cieplnej – wody i wilgoci.

Zawilgocony materiał termoizolacyjny przestaje być izolatorem, a staje się przewodnikiem. Od takiego niebezpieczeństwa wolne są płyty styropianowe. Wbudowany w ścianę zewnętrzną nie chłonie wilgoci, co ma duże znaczenie dla tworzenia dobrego mikroklimatu wewnątrz pomieszczenia oraz zdrowia jego użytkowników. Ta cecha ma również wielkie znaczenie dla warunków, w jakich materiał izolacyjny ma być przechowywany, czy to w składzie budowlanym, czy też już na budowie.

Warunki pogodowe mają niewielki wpływ na wykonywanie prac ociepleniowych ze styropianem (a to dzięki omawianej już dużej jego odporności na wilgoć i wodę). Stosując styropian, nie trzeba za każdym razem na koniec dnia roboczego zabezpieczać izolacji przed ewentualnymi opadami, czy wilgocią. Dzięki temu oszczędza się cenny czas, jak również obniża koszty robocizny.

trwałość cech w czasie

Styropian jest odporny na starzenie.

Badania prowadzone przez firmę BASF już od ponad 40 lat wykazały, że w prawidłowo ułożonej izolacji właściwości fizyko-chemiczne styropianu pozostają niezmienione. Styropian nie starzeje się, nie butwieje i nie gnije, a tym samym nie stwierdzono zjawiska zanikania styropianu w wyniku naturalnego starzenia.

Oczywiście dotyczy to styropianu zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV. W przypadku braku takiego zabezpieczenia płyty styropianowe żółkną, a potem w miarę upływu czasu kruszą się. Dlatego ważnym jest, aby płyty styropianowe stosowane na zewnątrz obiektów były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych.
„Znikanie” styropianu występuje w przypadku nieprzestrzegania warunków jego stosowania. Jest to zjawisko ściśle powiązane ze specyficzną budową styropianu charakterystyczną dla tworzyw piankowych, a także z właściwościami polistyrenu, głównie jego wytrzymałością termiczną oraz odpornością chemiczną. Zjawisko to jednak nie ma nic wspólnego z pojęciem znikania, a jedynie z naruszeniem porowatej struktury w niekorzystnych warunkach: pod wpływem wysokich temperatur – przekraczających dopuszczalne temperatury stosowania oraz agresywnego oddziaływania niektórych związków organicznych. Styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 80 stopni C. Powyżej tej temperatury następuje mięknięcie i topienie się materiału.

W praktyce z taką sytuacją można możemy się spotkać przy wykonywaniu izolacji dachowych do których zastosowano różnego rodzaju lepiki, smoły do przyklejenia papy lub inne materiały dekarskie. Smołę lub lepiki nagrzewa się do wysokich temperatur, przekraczających dopuszczalne temperatury stosowania styropianu, przy czym temperatury te nie są kontrolowane. Przy naniesieniu gorącej warstwy smoły lub lepiku może nastąpić zjawisko mięknięcia i topienia się polimeru a tym samym niszczenia struktury styropianu.

Podobne zjawisko może zajść także w gotowym pokryciu dachowym, szczególnie z warstwą zewnętrzną ciemnego koloru absorbującą energię słoneczną, która pod wpływem nasłonecznienia znacznie nagrzewa się oraz powoduje wydzielanie się lotnych substancji atakujących styropian.

przyjazność dla środowiska

Styropian jest materiałem neutralnym dla środowiska.

Stosowanie styropianu wnosi wkład w ochronę środowiska naturalnego – zastosowany jako izolacja cieplna budynków pozwala oszczędzać kosztowną energię i ograniczać emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Zabudowany w przegrodach budynku styropian niejako strażnik dostarczonej do tych budynków energii, pełni ważną rolę z punktu widzenia ochrony środowiska i zasobów związanych z wytworzeniem energii cieplnej.

łatwe i bezpieczne wykonawstwo

Praca ze styropianem jest łatwa i bezpieczna dla zdrowia.

Kontakt z nim nie powoduje oparzeń rąk czy podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych, szkodliwych dla zdrowia skutków. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania żadnych środków ochrony osobistej typu rękawice, maski przeciwpyłowe, ubrania i okulary ochronne. Dzięki tym zaletom stosowanie styropianu nie budzi żadnych zastrzeżeń ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na placu budowy. W sytuacji nierównych ścian styropian można bezpiecznie dla zdrowia szlifować.

Ponieważ styropian nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, stosowany jest nie tylko w budownictwie, ale również jako materiał na opakowania żywności.

bezpieczeństwo użytkowania

Procesy obróbki płyt styropianowych na miejscu budowy nie stwarzają żadnego zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Podczas cięcia, szlifowania i bezpośredniego kontaktu z tym materiałem nie występują żadne zagrożenia związane z pyleniem i wdychaniem drobin materiału oraz innymi podrażnieniami. Styropian jest materiałem budowlanym przyjaznym dla ludzi.

szybki zwrot kosztów inwestycji

Relacja ceny do parametrów izolacyjnych styropianu to gwarancja szybkiego zwrotu nakładów inwestycyjnych związanych z ociepleniem budynku.

Właściwie ocieplony budynek to o 30-40 procent mniejsze zapotrzebowanie na energię cieplną, a to wprost przekłada się na mniejsze wydatki na jej zakup. Tak zaoszczędzone pieniądze to bardzo dobra inwestycja, która już po kilku sezonach grzewczych nie tylko rekompensuje poniesione wcześniej wydatki, ale na przestrzeni lat staje się źródłem poważnych oszczędności.

wysoka wytrzymałość

Płyty styropianowe charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami mechanicznymi.

Ich wyjątkowa zdolność przenoszenia bardzo dużych naprężeń przekłada się na możliwości zastosowania płyt styropianowych nie tylko w budownictwie mieszkalnym czy też użyteczności publicznej, ale również w budownictwie przemysłowym. Wyjątkowe parametry mechaniczne takie jak wytrzymałość na ściskanie, zginanie czy rozrywanie pozwalają stosować styropian do kompleksowego zaizolowania termicznego budynku

Właściwości styropianu

WŁAŚCIWOŚCI IZOLACYJNE
Styropian posiada znakomite właściwości izolacyjne. Wynikają one z niskiego współczynnika przewodzenia ciepła.

Styropian nie jest rozpuszczalny w wodzie, nie ulega pęcznieniu i nie wchłania wody. Jest także odporny na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad.

Styropian nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych. ich stosowanie w obecności styropianu wymaga  szczególnej uwagi i ostrożności.
Styropian jest odporny na działanie cementu.
Odporność styropianu na ogień uzależniona jest od wielu warunków. Pod działaniem ognia, np. zapałki, styropian kurczy się, ale nie zapala. Płomień może się pojawić dopiero po długim działaniu ognia. Prędkość rozprzestrzeniania się ognia jest jednak bardzo mała. Jeśli natomiast źródło ognia zostanie usunięte, to styropian przestaje się palić.

OPÓR DYFUZYJNY
Ważną cechą styropianu jest również jego duży opór dyfuzyjny. Przy zastosowaniu płyt styropianowych, zarówno w ścianie dwuwarstwowej, jak i trójwarstwowej, para wodna się nie kondensuje. Ściana jest sucha przez cały rok. Dzieje się tak, gdyż wilgoć – z powodu małej paroprzepuszczalności styropianu – napotyka na duży opór dyfuzyjny i nie może swobodnie przenikać przez ścianę.

Praca ze styropianem - Porady

Etapowanie prac
Użycie styropianu pozwala na etapowanie prac ociepleniowych.

Cięcie styropianu
Płyty styropianowe przycina się przy użyciu ręcznej piłki. Dowolne kształty styropianu można uzyskać przycinając go zwykłym nożem. W sytuacji nierównych ścian styropian można bezpiecznie dla zdrowia szlifować.

Systemy
Systemy na bazie styropianu w metodzie lekkiej mokrej ocieplania ścian zewnętrznych uzyskują zazwyczaj najlepszą klasyfikację ogniową, gdyż są systemami nierozprzestrzeniającymi ognia (NRO). Systemy na bazie płyt styropianowych to zazwyczaj systemy klejone. Nie trzeba wówczas stosować mechanicznych łączników, dzięki czemu znacząco obniża się koszty wykonania ocieplenia.

Styropian a zdrowie

Praca ze styropianem jest łatwa i bezpieczna dla zdrowia.

Kontakt z nim nie powoduje oparzeń rąk czy podrażnień skóry i błon śluzowych oraz nie wywołuje innych, szkodliwych dla zdrowia skutków. Praca ze styropianem nie wymaga stosowania żadnych środków ochrony osobistej typu rękawice, maski przeciwpyłowe, ubrania i okulary ochronne. Dzięki tym zaletom stosowanie styropianu nie budzi żadnych zastrzeżeń ze strony służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ochronę zdrowia na placu budowy.

Ponieważ styropian nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia, stosowany jest nie tylko w budownictwie, ale również jako materiał na opakowania żywności.

W sytuacji nierównych ścian styropian można bezpiecznie dla zdrowia szlifować.

Styropian a środowisko

Styropian jest materiałem neutralnym dla środowiska.

Stosowanie styropianu wnosi wkład w ochronę środowiska naturalnego – zastosowany jako izolacja cieplna budynków pozwala oszczędzać kosztowną energię i ograniczać emisję szkodliwych substancji do atmosfery.

Trwałość styropianu

Styropian jest odporny na starzenie. Nie gnije w środowisku wilgotnym oraz zachowuje swoje wymiary i kształt. Jest również materiałem odpornym biologicznie na pleśń, grzyby i bakterie.

Płyty styropianowe charakteryzują się doskonałymi parametrami mechanicznymi, niespotykaną przy innych materiałach termoizolacyjnych wytrzymałością na ściskanie czy rozrywanie.

Styropian jest odporny na działanie głównego wroga izolacji cieplnej – wody i wilgoci. Zawilgocony materiał termoizolacyjny przestaje być izolatorem, a staje się przewodnikiem. Od takiego niebezpieczeństwa wolne są płyty styropianowe. Wbudowany w ścianę zewnętrzną nie chłonie wilgoci, co ma duże znaczenie dla tworzenia dobrego mikroklimatu wewnątrz pomieszczenia oraz zdrowia jego użytkowników. Ta cecha ma również wielkie znaczenie dla warunków, w jakich materiał izolacyjny ma być przechowywany, czy to na składzie budowlanym, czy też już na budowie.

Warunki pogodowe mają niewielki wpływ na wykonywanie prac ociepleniowych ze styropianem (a to dzięki omawianej już dużej jego odporności na wilgoć i wodę). Stosując styropian nie musimy każdorazowo na koniec dnia roboczego zabezpieczać izolacji przed ewentualnymi opadami, czy wilgocią. Dzięki temu oszczędzamy cenny czas, jak również obniżamy koszty robocizny.

Badania prowadzone przez firmę BASF już od ponad 40 lat wykazały, że w prawidłowo ułożonej izolacji właściwości fizyko-chemiczne styropianu pozostają niezmienione. Styropian nie starzeje się, nie butwieje i nie gnije a tym samym nie stwierdzono zjawiska zanikania styropianu w wyniku naturalnego starzenia. Oczywiście dotyczy to styropianu zabezpieczonego przed działaniem promieniowania UV.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia płyty styropianowe żółkną, a potem w miarę upływu czasu kruszą się. Dlatego ważnym jest, aby płyty styropianowe stosowane na zewnątrz obiektów były zabezpieczone przed wpływami warunków atmosferycznych.

“Znikanie” styropianu występuje w przypadku nieprzestrzegania warunków jego stosowania. Jest to zjawisko ściśle powiązane ze specyficzną budową styropianu charakterystyczną dla tworzyw piankowych, a także z właściwościami polistyrenu, głównie jego wytrzymałością termiczną oraz odpornością chemiczną. Zjawisko to jednak nie ma nic wspólnego z pojęciem znikania, a jedynie z naruszeniem porowatej struktury w niekorzystnych warunkach: pod wpływem wysokich temperatur – przekraczających dopuszczalne temperatury stosowania oraz agresywnego oddziaływania niektórych związków organicznych. Styropian jest odporny na działanie temperatur, które nie przekraczają 80 stopni C. Powyżej tej temperatury następuje mięknięcie i topienie się materiału.

W praktyce z taką sytuacją można możemy się spotkać przy wykonywaniu izolacji dachowych do których zastosowano różnego rodzaju lepiki, smoły do przyklejenia papy lub inne materiały dekarskie. Smołę lub lepiki nagrzewa się do wysokich temperatur, przekraczających dopuszczalne temperatury stosowania styropianu, przy czym temperatury te nie są kontrolowane. Przy naniesieniu gorącej warstwy smoły lub lepiku może nastąpić zjawisko mięknięcia i topienia się polimeru a tym samym niszczenia struktury styropianu.

Podobne zjawisko może zajść także w gotowym pokryciu dachowym, szczególnie z warstwą zewnętrzną ciemnego koloru absorbującą energię słoneczną, która pod wpływem nasłonecznienia znacznie nagrzewa się oraz powoduje wydzielanie się lotnych substancji atakujących styropian.

Odporność styropianu na czynniki chemiczne

Surowiec Odporność
Woda, woda morska, roztwory soli +
Najpowszechniejsze materiały budowlane, np. wapno, cement, gips, anhydryt +
Alkalia, takie jak ług potasowy, amoniak, woda wapienna +
Mydło, roztwory środków powierzchniowo-czynnych +
Kwas solny (35%) +
Kwas azotowy (do 50%) +
Kwas siarkowy (do 95%) +
Słabe i rozcieńczone kwasy, kwas mlekowy, kwas węglowy,
kwas humusowy (woda borowinowa)
+
Sole, nawozy (saletra wapniowa, naloty na tynku, nalotyna metalu) +
Bitum +
Mleko +
Olej silikonowy +
Alkohole, np. alkohol metylowy, alkohol etylowy (spirytus) +
Olej jadalny +/-
Olej parafinowy, wazelina, olej do silników wysokoprężnych
Produkty ze smoły
Zimny bitum i bitumiczna masa szpachlowa z rozpuszczalnikiem
Rozpuszczalniki organiczne, takie jak aceton, octan etylu, benzen,
ksylen, trójchloroetylen, czterochlorometan, terpentyna
Nasycone węglowodory alifatyczne, np. cykloheksan, benzyna oczyszczona,
benzyna lakowa
Paliwo gaźnikowe (benzyna normalna i benzyna super).

Wyjaśnienie:
+ odporny
– nieodporny
+/- warunkowo odporny, po dłuższym czasie może się skurczyć lub rozpuścić

W celu uniknięcia przykrych niespodzianek, należy po prostu przestrzegać warunków stosowania, które są wynikiem fizyczno-chemicznych cech styropianu.