Czyste powietrze

Wsparcie na ocieplenie domu – przegląd źródeł dostępnych w 2023 r.

Ocieplenie to same korzyści

Rosnące ceny energii oraz niekorzystne zmiany klimatu sprawiają, że nikogo nie trzeba już przekonywać, że ocieplenie domu to dobra inwestycja. Co więcej, w ostatnich latach na jego wykonanie można  pozyskać dodatkowe środki.

Jednym ze źródeł takiego wsparcia jest Program Czyste Powietrze.

Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i umożliwia uzyskanie dofinansowania do ocieplenia, wymiany stolarki oraz nieefektywnych źródeł ciepła. W wersji 3.0 obowiązującej od 2023 roku podwyższono progi dochodowe uprawniające do skorzystania z dofinansowania oraz kwoty bezzwrotnych dotacji.

 

Skąd można pozyskać wsparcie na ocieplenie budynku w 2023 r.?

 

1. Dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze 3.0

Głównym źródłem dofinansowania prac ociepleniowych w 2023 r. jest centralny program wsparcia – Czyste Powietrze. Program skierowany jest do właścicieli domów jednorodzinnych i umożliwia uzyskanie dofinansowania do ocieplenia, wymiany stolarki oraz nieefektywnych źródeł ciepła. W wersji 3.0 obowiązującej od 2023 roku podwyższono progi dochodowe uprawniające do skorzystania z dofinansowania oraz kwoty bezzwrotnych dotacji.

O wsparcie mogą wnioskować osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Im mniejsze dochody wnioskodawcy, tym wyższe środki może on pozyskać w ramach bezzwrotnej dotacji:

 • Najniższy, tzw. podstawowy poziom dofinansowania – do 66 tys. zł, przysługuje przy dochodzie nie wyższym niż 135 tys. zł na rok;

 • Średni, tzw. podwyższony poziom dofinansowania – do 99 tys. zł, przysługuje przy dochodzie do 1 894 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

 • Najwyższy poziom dofinansowania – do 135 tys. zł mogą uzyskać wnioskodawcy których dochody na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekraczają 1 090 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1526 zł.

Od 2023 roku Program przewiduje preferencyjne dofinansowanie na tzw. kompleksową termomodernizację budynku. Taka termomodernizacja ma za zadanie zagwarantować zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku (do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok), lub o minimum 40%) i odbywa się w oparciu o przeprowadzony audyt energetyczny. Koszt wykonania audytu energetycznego jest w 100% refinansowany (do kwoty 1200 zł) i nie jest zaliczany do środków przyznanych w ramach dotacji.

Górny pułap dofinansowania w przypadku kompleksowej termomodernizacji jest określony procentowo w zależności od progu dochodowego wnioskodawcy i wynosi:

 • w podstawowym poziomie dofinansowania – 50% kosztów ocieplenia przegród oraz 40% kosztów wymiany stolarki okiennej, drzwiowej i bramy garażowej.

 • w podwyższonym poziomie dofinansowania – 75% kosztów ocieplenia przegród oraz 70% kosztów wymiany stolarki okiennej drzwiowej i bramy garażowej;

 • w najwyższym poziomie dofinansowania – 100% kosztów ocieplenia przegród budowlanych oraz wymiany stolarki okiennej, drzwiowej i bramy garażowej;

UWAGI:

 • Dofinansowanie w ramach Programu czyste Powietrze liczone jest od kwot netto, a więc nie obejmuje kwoty podatku VAT.

 • Roboty budowlane, które polegają na ociepleniu budynku i obejmują ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych, musi spełnić wymogi dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania mają możliwość otrzymania prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki). W takim przypadku wypłata środków następuje nie bezpośrednio beneficjentowi, ale firmom wykonawczym, które realizują inwestycję.

 • Od stycznia 2023 r. możliwe jest finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

2. Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie wydatków na termomodernizację od dochodów lub przychodów. Może z niej skorzystać każdy właściciel lub współwłaściciel domu, który został już oddany do użytku. Formalną podstawą do odliczenia jest faktura wystawiona przez podatnika VAT lub faktura zawierająca podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE.

Odliczeniu w przypadku ocieplenia domu podlegają koszty zakupu materiałów termoizolacyjnych oraz usług firmy budowlanej, która wykonała prace.

Odliczeń dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Dwa razy więcej, czyli aż 106 tys. zł, mogą odliczyć małżonkowie.

UWAGA. W ramach ulgi termomodernizacyjnej nie można odliczyć wydatków dla których otrzymano wsparcie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Korzystając z kilku źródeł wsparcia, kwotę uzyskaną z dotacji należy odjąć od wydatków rozliczanych ulgą.

 

3. Premia termomodernizacyjna i grant

1 lutego wystartował Program TERMO – pakiet wsparcia które ma przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej i stanu technicznego remontowanych budynków mieszkalnych. Wśród nich jest premia termomodernizacyjna i grant termomodernizacyjny.

Premia termomodernizacyjna to wsparcie finansowe udzielane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Pieniądze są przyznawane na prace związane z ociepleniem budynku przeprowadzone przy wsparciu kredytu (nie można uzyskać dofinansowania, jeśli przeprowadza się prace finansowane w całości z własnej kieszeni).

Kwota wsparcia nie jest wypłacana inwestorowi, tylko przekazywana wprost do banku na poczet spłaty kredytu.

Ze wsparcia w postaci premii mogą skorzystać zarówno osoby fizyczne, jak i inne podmioty, m.in. jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe i spółki.

Premię przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, a wniosek o premię termomodernizacyjną można złożyć tylko w bankach, które współpracują z BGK.

Podstawowym warunkiem uzyskania premii jest wykonanie i dołączenie do wniosku audytu energetycznego. Po zakończeniu prac bank który przyznał inwestorowi kredyt z premią weryfikuje, czy przedsięwzięcie zrealizowano w terminie i zgodnie z projektem opartym na wskazaniach audytu. Jeśli wszystkie warunki zostały spełnione, w ciągu 7 dni BGK przekazuje na konto banku kredytującego premię, która służy spłacie części zobowiązania inwestora.

Wysokość premii:

 • 26% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

 • 31% łącznych kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z przedsięwzięciem OZE.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego – przy realizacji termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem.

UWAGA: Kwota kredytu z premią musi stanowić co najmniej 50 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wymogiem jest, aby w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek spełniał wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii.

Grant termomodernizacyjny to dotacja w wysokości dodatkowych 10% kosztów inwestycji udzielana obok premii termomodernizacyjnej. Udzielany jest w przypadku przeprowadzenia głębokiej i kompleksowej termomodernizacji. O grant termomodernizacyjny mogą się starać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych.

 

4. “Stop Smog”

Program “Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w szczególności tych, których mieszkańcami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jest on realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim.

W programie mogą brać udział wyłącznie budynki jednorodzinne z maksymalnie dwoma wydzielonymi lokalami mieszkalnymi, bez lokali usługowych. Mieszkańcy poza kryterium własnościowym muszą spełniać również określone kryteria dochodowe – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 175 proc. wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (2342 zł netto w 2022 r.) i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1673 zł netto). Beneficjent musi m.in.: być właścicielem lub współwłaścicielem budynku będącego przedmiotem inwestycji oraz faktycznie w nim zamieszkiwać.

Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł

(patrz dalej).*Uwaga 1. Każda usługa i urządzenie ma określony inny poziom dotacji, który wynika z ich cen rynkowych, ale nie tylko. Wybrane urządzenia muszą spełniać określone w regulaminie warunki – należy je zweryfikować przed realizacją inwestycji.

*Uwaga 2. Po zakończeniu przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem w domu nie może pracować nieefektywne źródło ciepła. To istotny warunek dla osób, które chcą skorzystać z dotacji na samą termomodernizację budynku,

* UWAGA. Wyższe wsparcie można otrzymać na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji

Dowiedz się więcej: https://czystepowietrze.gov.pl